Feléckép
Szerzők betűrendje Csökkenő rendezés

A fóti templom és a romantika építészete. Szerk. Buda Attila–Ritoók Pál, Budapest, Terc, 2007.

A hallgatag mágnás. Dokumentumok gróf Károlyi István életéből. Összeáll., jegyz. Buda Attila. Budapest, Újpest Önkormányzata, 2000.

A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei 1861 – Bewerbungspläne für den Palast der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Katalógus és források – Katalog und Schriftquellen. Szerk.: Kemény Mária – Váliné Pogány Jolán. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1996.

A modern reneszánsz derült idomai. Válogatás Ybl Miklós (1814–1991) épületeiből. Szerk.: Hidvégi Violetta – Ritoók Pál – Vasáros Zsolt. Narmer Építészeti Stúdió. Budapest, 2014.

Antalné Czétényi Piroska: Az Operaház. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991. 113-121.

Baják László: Adatok gróf Károlyi György mecénási tevékenységéhez. Esztergom Évlapjai 1994. 17-22.

Balázsik Tamás: Adatok a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstörténetéhez. In: Kastélyok évszázadai évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Sélysette. Budapest, Castrum bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház, 2008. 247-264.

Bierbauer Virgil: A magyar klasszicizmus korának kastélyai. I. Fót és Gyömrő. Magyar Művészet III. (1927) 465-475.

Bonnyai Sándor ifj.: Töredékek Balassa János életéből. III. Balassa pesti lakásai és házépítése. Orvostörténeti Közlemények, 1969. 69-74.

Bor Ferenc: A Várkertbazár. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 105-111.

Buda, Attila: Die Kirche von Fót im Licht der Quellen und Beschreibungen, Acta Historiae Artium LV. kötet, Budapest, 2014. p. 159-176.

Budapest neoreneszánsz építészete – Tanulmányok. Szerk. Csáki Tamás et al. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2009.

Bugár-Mészáros Károly: Romantikus építészet Békés és Csongrád megyében. In: A fóti templom és a romantika építészete. Szerk.: Buda Attila, Ritoók Pál. Budapest, 2007. 59-69.

Csiffáry Gergely: A Károlyiak szerepe 19–20. századi Parád fejlődésében. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XVII. Nyíregyháza, 2006. 499-508.

Czagány István: A budai Várkert-kioszk és a Palota Loggia. Építés-Építészettudomány. VII. (1975) 3-4. sz. 481-498. 

Czagány István: A Budavári Palota és a Szent György téri épületek. Budapest, 1966.

Czétényi Piroska–Iványi János: Ybl Miklós és Újpest. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 480-488.

D. Mezey Alice: A természetes fény felhasználásának néhány példája Ybl kastélyépítészetében. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 153-154.

Debreczeni-Droppán Béla: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum. In: Ybl épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta - Marótzy Katalin. Budapest, 2014. 27-45.

Déri Attila: Neoreneszánsz motívumok Ybl pesti palotáin és az egykori Vámházon. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 73-76.

Dubniczky Zsolt: Főúri reprezentáció a pesti Festetics palotában. In: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat ..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván et al. Budapest, 2012. 133-148.

Farbaky Péter: A budai királyi palota a historizmus korában. (Ybl Miklós és Hauszmann Alajos átépítési terveinek fejlődése és kapcsolata). Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. Budapest, 2001. 241–265.

Farbaky Péter: A fóti templom. In: A fóti templom és a romantika építészete. Szerk.: Buda Attila, Ritoók Pál. Budapest, Terc, 2007. 149–160.

Farbaky Péter: A fóti templom. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 23–32.

Farbaky, Péter: Analogie und Antithese zur Hofburg, Die Erweiterung des Budapester Königspalastes nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867. In: Die Wiener Hofburg und der Residenzbau in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert, Hg.: Werner Telesko–Richard Kurdiovsky–Andreas Nierhaus, Wien–Köln–Weimar, 2010. 229–249.

Farbakyné Deklava Lilla: Ybl Miklós szerepe az 1879. évi székesfehérvári országos kiállításon. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 497-508.

Fehérvári Zoltán: A Rudas fürdő a 19. században. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk.: Vadas Ferenc. Budapest, 2004. p. 365-377.

Fekete J. Csaba: Egy gondolat, két kastély: Zsombolya-Csitó, Ó-Kígyós. Architectura Hungariae, VIII. (2006) 4. sz.

Fülöp Csilla-Ritoók Pál: A fóti Károlyi-kastély története. In: Tusnad 1996. A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Szerk.: Benczédi Sándor. Sepsiszentgyörgy, 1997. 119-122.

G. Lászay Judit: Egy palota, két tervrajz. Adatok a Festetics-palota, Budapest VIII. Pollack Mihály tér 10. építéstörténetéhez. In: Tanulmányok Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Bardoly István - Haris Andrea. Budapest, 2002. 585-599.

G. Lászay Judit: Egy Ybl-palota új élete. A Pollack Mihály téri Festetics-palota helyreállítása. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin. Budapest Főváros Levéltára. Budapest, 2014. 75-87.

Gábor Eszter: A Wechselmann-villa. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 99–104.

Gábor Eszter: Ismét a Wechselmann-villáról. Ars Hungarica XX (1992). 1. sz. 81–86.

Gácsi József Ákos: Az ikervári Batthyány-kastély két terve. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2007. 4. sz. 38-41.

Galamb Zsuzsanna - Győr Attila: Róth Zsigmond bérházai, 1873-1874, 1877 - Ybl kétszer. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta - Marótzy Katalin. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. 161-169

Gyetvainé Balogh Ágnes: A Danubius-kút építése és műemlék-helyreállítási problémái. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. 108–115

H. Hubert Gabriella: Ház és lakója. Ybl Miklós és Balassa János. Credo. XX. (2014) 3. sz. 38-48.

Hajdók Judit: Ybl Miklós által tervezett orgonaházak. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 590-599.

Hidvégi Violetta: A nagy építész „kis épületei” Pest és Buda építési hatóságainak dokumentumaiban. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 509-519.

Hidvégi Violetta: Adatok az Unger ház történetéhez. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 33–37

Hidvégi Violetta: Ganz Ábrahám egykori bérháza a pesti Duna-parton. Építész Közlöny –Műhely 2014. február. 28–31.

Iványi János: Ybl Miklós és Újpest. In: Iványi János - Iványiné Konrád Gizella - Bazsó Gábor: Volt egyszer egy város... Újpest jelentős épületei. Budapest, 2009. 120-135.

Joó Tibor: A füzérradványi Károlyi-kastély. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 12. Miskolc, 1973. 62-69.

Józsa, Anna: Die Theaterarchitektur von Miklós Ybl. Acta Historiae Artium LV. Budapest, 2014. 209-228.

Károlyi István fóti temploma. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Buda Attila. Fót, 2001.

Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl Henrik Andrássy úti épületei. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 533-542.

Kemény Mária: A kor stílustendenciáinak jelentkezése Hild és Ybl Bazilikatervein. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 77-88.

Kemény Mária: A Szent István-bazilika. Építészet, város, történelem. Budapest, Terc, 2010.

Kemény Mária: Ybl Miklós levele a Bazilika továbbépítése érdekében. Budapesti Negyed III. (1995) 3. sz. 5-10.

Keresztessy Csaba – Simon Zoltán: Gombhoz a kabátot. A fáspusztai Wenckheim-kastély. In: Kastélyok évszázadai évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Sélysette. Budapest, Castrum bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház, 2008. 311-330.

Kiss Péter: Ybl Miklós munkásságának eddig ismeretlen helyszíne – Eger. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 600-605.

Komárik Dénes: Ybl és a romantika. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 15-22.

Kräling, János: Die evangelische Kirche von Miklós Ybl in Kecskemét, Acta Historiae Artium LV. Budapest, 2014. 177-192.

Lőrinczi Zsuzsanna: Adalékok a pesti Csekonics-palota építéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő XLI. (1992) 1-4. sz. 100-103.

Marosi Ernő: Életmódja: építész, avagy: Ybl Miklós, az Akadémia bizalmi építésze, Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 467-473.

Marosi Ernő: Ybl Miklós centenáriuma. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Új művészet. III (1992) 4. sz. 48-53.

Marótzy Katalin: Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben, Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 489-496.

Mentényi Klára–Somorjay Sélysette: Mit épített Ybl Miklós Lovasberényben a 19. század közepén? Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 560-583.

Morvay Endre: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum díszítőfestése. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk.: Vadas Ferenc. Budapest, 2004. 185-199

Neoreneszánsz építészet Budapesten. Budapest Főváros Levéltára kiállítása. Szerk.: Csáki Tamás–Hidvégi Violetta–Ritoók Pál. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2008.

Papp Gábor György: Ismeretlen Ybl-tervek Theophil Hansen bécsi hagyatékában. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 543-548.

Patak Gergely - Fekete J. Csaba: Károlyi Lajos és Alajos gróf palotája és bérháza. In: In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014.

Pereházy Károly: A Sándor utcai Képviselőház. In: Az Ország Háza – Buda-pesti országháza tervek 1784–1884. Kiállítási katalógus, Szerk. Gábor Eszter–Verő Mária. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2000. 126–137.

Pereházy Károly: Régi pesti képviselőház. Tanulmányok Budapest Múltjából XV. (1963) 489-510.

Potzner Ferenc: A magyar királyi udvar budai várkertépítményeinek elszámolási tervsorozata. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 606-617.

Ritoók Pál: A parádsasvári Károlyi-kastély: Fürdőből hotel. Szalon. III (1999) 5. sz. 7-10.

Ritoók Pál: Adalékok a fóti kastély építéstörténetéhez In: A fóti templom és a romantika építészete. Szerk.: Buda Attila-Ritoók Pál. Budapest, 2007. 202-208.

Ritoók Pál: Ybl Miklós bérházainak alaprajzi tipológiájához. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 47-63.

Rokken Ferenc: A Kálvin-téri díszkút. História - Pest-budai emléklapok. 1930. 97-98

Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről és stíluskapcsolatairól. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 520-532.

Sisa József: A füzérradványi kastély. Ars Hungarica XXVII. (1999) 1. sz. 5-79.

Sisa József: A turai Schossberger-kastély az újabb kutatás tükrében. Ars Hungarica. XXXIV. (2006) 1-2. sz. 265–266.

Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon. A historizmus kora. Budapest, Vince, 2007.

Sisa József: Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós – két építész pályájának kapcsolódásai. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991. 39-44.

Sisa József: Unger Emil (1839-1873). Műemlékvédelem. XXVIII (1984) 216-225.

Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 549-560.

Sisa, József: Miklós Ybl, der Schlossarchitekt, Acta Historiae Artium LV. Budapest, 2014. 193-208.

Székely Gábor: Ybl Miklós templomépítészete. Credo. XX. (2014) 3. sz. 14-27. 

Szentesi Edit: Néhány megjegyzés az 1840–50-es évek építészeti ornamentikájához. Ars Hungarica. XX. (1992) 1. sz. 67–79.

Szilágyi Mária – Anica Tufegdžić: Zaboravljeno nasleđe: Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić/Elfeledett örökség: A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/Vergessenes Erbe: Das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld, Novi Sad, 2014.

Szvoboda Dománszky Gabriella: Ybl Miklós szerepe a budapesti falképfestészet kiteljesedésében, a XIX. sz. második felében. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 123-139.

The Life and Work of Miklós Ybl (compiled by Mária Kemény), Acta Historiae Artium LV. Budapest, 2014. p. 137-142.

Thury Károly – Ybl Ervin: A fóti templom. Budapest, 1931.

Vadas Ferenc: A Királypavilon. Ars Hungarica XX. (1992) 2. sz. 47–59.

Vadas Ferenc: A margitszigeti Nagyvendéglő. Margitszigeti épületek. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 89-97.

Vadas Ferenc: Egy Ybl-terv szerzőségéről, In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk.: Vadas Ferenc. Budapest, 2004. 315-331.

Vízy László–Mattyasovszky Zsolnay Eszter: Ybl Miklós és Zsolnay Vilmos, Ars Hungarica. LX. (2014) 4. sz. 584-589.

Ybl Ervin: A budai Várkertbazár. In: A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951. Budapest, 1952. 167-173.

Ybl Ervin: A budai várpalota építése. In: Művészettörténeti tanulmányok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1954-1955, Budapest, 1957. 253–277.

Ybl Ervin: A fóti templom. Magyar Művészet VI. (1930), 537–550.

Ybl Ervin: Ybl Miklós operaháza. Magyar Művészet. I. (1925) 3. sz. 133-148.

Ybl Ervin: Ybl Miklós Operaházának ismeretlen tanulmányi tervei. Magyar Művészet. II. (1926) 5.sz. 293-296.

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1956.

Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991.

Ybl Miklós. Vál. és szerk.: Gerle János és Marótzy Kata. Budapest, Holnap Kiadó, 2002. (Az építészet mesterei)

Ybl összes. 52 város 113 épület. Szerk.: Halász Csilla. Budapest, Látóhatár Kiadó, 2014.

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin. Budapest Főváros Levéltára. Budapest, 2014.